تعرفه خدمات

 

تعرفه خدمات تجهیزات اصلی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس 1397

 

 جهت دانلود فایل PDF کلیک نمایید

 

 

 

ردیف

نوع آزمون

 

مارک و مدل دستگاه

نام دستگاه

تعرفه خدمات (ریال)

توضیحات

تخفیف

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی ( کارشناس مربوطه : محمد جواد دیانت 09178753073 و سید علی جعفری 09173758470)

1.                    

آنالیز و تعیین ساختار مواد کریستالی

 

Bruker – D8

XRD

000/600

هر نمونه

10% بیش از 10 نمونه

2.                    

شناسایی ترکیبات آلی و گروههای عاملی

 

Jasco

FTIR

000/400

هر نمونه (فقط اندازه‌گیری به روش پودری)

10% بیش از 10 نمونه

3.                    

سنجش کربن، نیتروژن و هیدروژن

 

 

CHN

000/600

هر نمونه

10% بیش از 10 نمونه

4.                    

میکروسکوپ نیروی اتمی

 

ARA-Full Model

AFM

000/600

جامدات (هر نمونه)

 

آزمایشگاه آنالیز پیشرفته ( کارشناس مربوطه : محمد جواد دیانت 09178753073 و سید علی جعفری 09173758470)

5.                    

اندازه‌گیری سایز و توزیع اندازه ذرات نانو

 

Cilas

DLS

000/700

هر نمونه (تیره نباشد-مشخص بودن ضریب شکست و ضریب جذب ذره و حلال)

15% دانشجویی

6.                    

اندازه‌گیری پتانسیل زتا

 

CAD

Zeta Analyzer

000/700

هر نمونه

15% دانشجویی

7.                    

سنجش تخلخل و سطح ویژه جامدات

 

Micromeritics/ Asap2020

BET

000/750

محاسبه سطح ویژه (هر نمونه)

15% دانشجویی +  10% تعداد بیش از 10 نمونه

000/500/1

آنالیز کامل (سطح ویژه، همدمای جذب و دفع، تعیین حفره های میکرو و مزو از روش t-plot، توزیع اندازه و حجم حفرات از روش BJH)

000/200

تحلیل نتایج

8.                    

شناسایی ترکیبات گاز

شناسایی مواد فرار موجود در یک محلول آبی یا آلی

 

Agilent /7890a

GC

از  000/450 تا 000/700

هر نمونه (بسته به تعداد ترکیبات نمونه)

15% دانشجویی+

10% تعداد 30-50 نمونه

15% تعداد بیش از 50 نمونه

000/200/1

هر ساعت

15% دانشجویی

9.                    

سنجش گرانروی مایعات

 

Anton Paar/ SVM 3000

ویسکومتر

000/250

هر نمونه

15% دانشجویی+

10% تعداد بیش از 10 نمونه

000/60

بررسی دمایی (به ازای هر 5 نقطه دمایی)

15% دانشجویی

10.                

سنجش چگالی مایعات

 

Anton Paar/ SVM 3000

دانسیتومتر

000/250

هر نمونه

15% دانشجویی+

10% تعداد بیش از 10 نمونه

11.                

بررسی رئولوژی سیالات مختلف

 

Anton Paar/ MCR 301

رئومتر

000/600

مود چرخشی (هر نمونه)

15% دانشجویی(هزینه های قید شده بسته به نوع نمونه با نظر کارشناس دستگاه ممکن است افزایش یابد )

000/800

مود نوسانی (هر نمونه)

15% دانشجویی (هزینه های قید شده بسته به نوع نمونه با نظر کارشناس دستگاه ممکن است افزایش یابد )

000/000/1

بررسی دمایی (هر نمونه)

15% دانشجویی

12.                

اندازه گیری کشش سطحی مایعات

 

Lauda/ TD1C

تنسیومتر

000/300

هر نمونه

15% دانشجویی+

10% تعداد بیش از 15 نمونه

13.                

استخراج با حلال- هضم نمونه

 

Anton paar/ Multiwave 3000 SOLV

ماکروویو

000/350

به ازاء هر آزمایش

15% دانشجویی

14.                

سنجش اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

 

Lovibond/AL600

BOD

000/450

به ازاء هر نمونه

15% دانشجویی + 10% بیش از 20 عدد نمونه

15.                

سنجش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

 

Hach

COD

000/450

به ازاء هر نمونه (بسته به نمونه، قیمت متفاوت است)

15% دانشجویی + 10% بیش از 20 عدد نمونه

16.                

تعیین عناصر موجود در محلول ها

 

Secomam / UVLINE 9600

 

اسپکتروفتومتر

UV/Vis

 

000/300

به ازاء هر نمونه درصورت نیاز به استاندارد سازی بر اساس دستورالعمل. در صورت نیاز به کیت ویژه، هزینه محاسبه می‌شود

15% دانشجویی

000/140

قرائت جذب (هر نمونه)

15% دانشجویی +

10% تعداد بیشتر از 30 نمونه

17.                

جهت انجماد یا خنک سازی نمونه ها

 

-

تانک ازت

000/500

اجاره سه روزه تانک خالی- به ازاء هر روز اضافه مبلغ 000/20 تومان دریافت می‌گردد

15% دانشجویی

000/800

اجاره سه روزه تانک پر- به ازاء هر روز اضافه مبلغ 000/20 تومان دریافت می‌گردد

18.                

انکوباسیون تحت دمای 10 الی 60 درجه سانتی‌گراد

 

Biotek/Korea

Refrigeration Shaker incubator

000/300

هر یک روز

15% دانشجویی

000/70

هر ساعت

19.                

همزدن و اختلاط محلول

 

GFL/Germany

shaker

000/200

هر یک روز

15% دانشجویی

000/50

هر ساعت

20.                

هدایت الکتریکی

 

WTW/Germany

EC meter

000/80

هر نمونه

15% دانشجویی

21.                

کوره

 

Germany

Furnace

000/150

اتمسفر (هر ساعت)

زیر 1000 درجه

15% دانشجویی

000/200

بالای 1000 درجه

000/200

نیتروژن  (هر ساعت)

زیر 1000 درجه

000/250

بالای 1000 درجه

آزمایشگاه آنالیز نفت و رفتار فازی سیال ( کارشناس مربوطه : سید علی جعفری 09173758470 )

22.                

هموژن کردن نمونه های امتزاج ناپذیر

 

Daihan/Korea

Homogenizer

000/200

حداکثر 15 دقیقه حجم کمتر از  cc100

15% دانشجویی

000/300

حداکثر 15 دقیقه حجم بیش از cc100 تا cc2500

23.                

متفرق ساختن ذرات حل شونده در حلال

 

Probe

Ultrasonic

000/300

حداکثر 75وات

15% دانشجویی

24.                

سنجش درصد آب موجود در محلول‌ها

 

Metrohm/ 787 KF

Karl-Fischer

000/800

هر نمونه (درصد آب بیش از 5/0%)

15% دانشجویی

25.                

تعیین ضریب شکست محلول های شفاف

 

-

Refractometer

000/200

هر نمونه (تک نقطه)

15% دانشجویی +

5% تعداد بیش از 20

000/400

هر نمونه - بررسی دمایی (5 نقطه) - دمای محیط تا 80 درجه‌سانتی‌گراد

15% دانشجویی +

5% تعداد بیش از 20

26.                

تعیین گرمای احتراق مواد

 

Petrotest/C2000

Calorimeter

000/500

هر نمونه

15% دانشجویی

27.                

سنجش تخلخل و تراوایی سنگ مخزن

 

ازدیاد برداشت فارس

ProPerm

000/300

هر نمونه (تخلخل و/ یا تراوایی)

15% دانشجویی

28.                

تعیین ضریب نفوذ گازها در مایعات

 

Rpag Group

Diffusivity

-

تماس حاصل فرمایید

15% دانشجویی

29.                

شستشوی مغزه

 

-

Soxhlet

000/500

هر نمونه (دوره یک ماهه)

15% دانشجویی

30.                

اندازه گیری درصد آب اشباع مغزه

 

-

Dean-Stark

000/300

هر نمونه (دوره 2 روزه)

15% دانشجویی

31.                

مطالعه اثر تزریق گاز، آب و سایر سیال‌ها بر مغزه سنجش تراوایی نسبی و راندمان تزریق

 

IRAN

Core Flood

-

تماس حاصل فرمایید

15% دانشجویی

32.                

اندازه گیری نقطه ذوب مواد پودری

 

Kruss / KSP1N

Melting Point Meter

000/150

هر نمونه

15% دانشجویی

33.                

بررسی رفتار فازی سیال مخزن

 

USA / Temco

PVT

-

تماس حاصل فرمایید

15% دانشجویی

34.                

سنجش نمک موجود در نفت خام

 

Petrotest/SCO1

Salinometer

000/500

هر نمونه

15% دانشجویی

35.                

سنجش نقطه آنیلین ترکیبات شفاف

 

Lin-Tech/215000-A/M

Aniline Point Tester

000/300

هر نمونه

15% دانشجویی

36.                

سنجش کل سولفور ترکیبات نفتی

 

Petrotest

Sulfur Determination Instrument

000/500

هر نمونه (مایع و یا جامد)

15% دانشجویی

37.                

ترکیب مجدد گاز و نفت به نسبت GOR

 

پتروامرتات پارس

Recombination Cell

-

تماس حاصل فرمایید

15% دانشجویی

38.                

تعیین ضریب تراکم پذیری مایعات

 

پتروامرتات پارس

High pressure Cell and pump

000/400

حداقل 100 سی سی نمونه مورد نیاز است و ترجیحا فرار نباشد

15% دانشجویی

39.                

اشباع نمودن مغزه از نفت یا سیال دیگر

 

-

Core saturation

000/300

هر بار

15% دانشجویی

40.                

جداسازی و ته نشینی مواد

 

SIGMA

Centrifuge

000/200

15 دقیقه (تا rpm 10000)- فالکون 15 و ml 50

15% دانشجویی

000/300

15 دقیقه (تا rpm 14000) ویال ml2

آزمایشگاه محیط زیست ( کارشناس مربوطه : خانم حسینی 09179700058 )

41.                

تبخیر حلال

 

Heidolph/ Laborota 4000

Rotary Evaporator

000/150

هر ساعت

15% دانشجویی

42.                

هضم و آماده سازی نمونه ها

 

-

-

000/200 000/300

هر نمونه)بستگی به نوع نمونه)

15% دانشجویی

43.                

تعیین عناصر موجود در محلول ها

 

Perkin Elmer / Lambda 25

 

اسپکتروفتومتر

UV/Vis

 

000/300

به ازاء هر نمونه درصورت نیاز به استاندارد سازی بر اساس دستورالعمل. در صورت نیاز به کیت ویژه، هزینه محاسبه می‌شود

15% دانشجویی

000/150

قرائت جذب (هر نمونه)

15% دانشجویی +

10% تعداد بیشتر از 30 نمونه

44.                

سنجش کربن و نیتروژن کل

 

Shimadzu/4100

TOCN

000/40

هر نمونه

15% دانشجویی

45.                

سنجش فلزات سنگین

 

PG/ AA500

جذب اتمی

 

000/500

هر نمونه با کوره

(دقت ppb)

15% دانشجویی +

5% تعداد بیشتر از 30 نمونه

000/300

هر نمونه با شعله

(دقت ppm)

46.                

جداسازی و ته نشینی مواد

 

Hetich

Centrifuge

000/200

15 دقیقه (تا rpm 6000)- فالکون ml 15

15% دانشجویی

47.                

اندازه گیری میزان شوری آب

 

-

Salinrefractometer

000/80

هر نمونه

15% دانشجویی

48.                

سوزاندن مواد آلی

 

-

کوره الکتریکی

000/200

هر ساعت

15% دانشجویی

49.                

سنجش درجه اسیدی یا قلیایی

 

Aqualytic

pH متر

000/80

هر نمونه

15% دانشجویی

آزمایشگاه زیست فناوری ( کارشناس مربوطه : احمد فقیه احمدانی 09179634341  و خانم چراغی - 09171767219)

50.                

کشت انبوه باکتری

 

Electro Lab/ Fermac 300

Bioreactor

000/120

هر ساعت

15% دانشجویی

51.                

تکثیر DNA

 

Eppendorf/6331

PCR

000/100

هر Run

15% دانشجویی

52.                

بیان ژن

 

Corbett/ RG - 3000

REAL TIME PCR

000/500


Run
هر

15% دانشجویی

53.                

تعیین کیفیت DNA

 

Cleaver Scientific Ltd

Electrophoresis

000/50

Runهر

15% دانشجویی

54.                

پرتئومیکس

 

Bio Rad

Electrophoresis  پروتئین

000/000/1

Runهر

15% دانشجویی

55.                

ژل داک

 

Bio Rad/ Universal Hood 2

GEL DOCUMENT

000/50

هریک ژل

15% دانشجویی

56.                

جداسازی و ته نشینی مواد

 

Eppendorf/5810

سانتریفیوژ یخچال‌دار

000/250

15 دقیقه (تا rpm 10000)- فالکون 15 و ml 50

15% دانشجویی

000/350

15 دقیقه (تا rpm 14000) ویال ml2

57.                

کشت باکتری

 

memmert

انکوباتور

000/150

کشت 72 ساعته

15% دانشجویی

58.                

جهت انجماد یا خنک سازی نمونه ها

 

-

تانک ازت

 

000/500

اجاره سه روزه تانک خالی- به ازاء هر روز اضافه مبلغ 000/20 تومان دریافت می‌گردد

15% دانشجویی

000/800

اجاره سه روزه تانک پر- به ازاء هر روز اضافه مبلغ 000/200 ریال دریافت می‌گردد

59.                

نگهداری نمونه های زیستی در دمای پایین

 

-

فریزر  °C 70-

000/20

هر نمونه در ماه

15% دانشجویی

60.                

استفاده از ایستگاه استخراج DNA

 

-

ایستگاه استخراج DNA

000/400

هر بار استفاده

15% دانشجویی +

10% برای استفاده بیش از 10 بار

61.                

استفاده از ایستگاه استخراج RNA

 

-

ایستگاه استخراج RNA

000/500

هر بار استفاده

15% دانشجویی +

10% برای استفاده بیش از 5  بار

62.                

تعیین pH محلول

 

-

pH متر

000/50

هر یک نمونه

15% دانشجویی

63.                

همزدن و اختلاط محلول

 

-

شیکر

000/200

هر یک روز

15% دانشجویی

000/50

هر ساعت

64.                

انکوباسیون تحت دمای 10 الی 60 درجه سانتیگراد

 

-

شیکر انکوباتور یخچالدار

000/300

هر یک روز

15% دانشجویی

000/70

هر ساعت

65.                

تولید پودر یخ

 

-

یخ ساز

000/000/1

هربار Run

15% دانشجویی

66.                 

تعیین کمیت DNA

 

-

اسپکترو فتومتر DNA

000/5

هر یک نمونه

15% دانشجویی

67.                

استریل کردن

 

-

اتوکلاو

000/50

هر 30 دقیقه

15% دانشجویی

68.                

رنگ امیزی گرم

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/150

هر نمونه

15% دانشجویی

69.                

ازمایش میکروبی اب

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/150

هر نمونه

15% دانشجویی

70.                

تست انتی بیوگرام

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/300

هر نمونه

15% دانشجویی

71.                

انالیز شمارش توتال کلی فرم احتمالی

MPN

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/200

هر نمونه

15% دانشجویی

72.                

انالیز شمارش توتال کلی فرم تاییدی

MPN

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/200

هر نمونه

15% دانشجویی

73.                

شمارش و جدا سازی اشریشیا کلی

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/250

هر نمونه

15% دانشجویی

74.                

شمارش کلی باکتری(اب ،رسوب،ابزی)

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/300

هر نمونه

15% دانشجویی

75.                

کشت باکتری و نگهداری برای مدت محدود

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/800

هر نمونه

15% دانشجویی

76.                

تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC) انواع عصاره های گیاهی و جانوری بر روی یک باکتری

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/200/4

هر نمونه

15% دانشجویی

77.                

تعیین حداقل غلظت باز دارندگی از رشد (MIC) انواع عصاره های گیاهی و جانوری بر روی یک باکتری

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/200/2

هر نمونه

15% دانشجویی

78.                

انتی بیوگرام عصاره های گیاهی و جانوری به روش انتشار اگار در  چاهک بر روی یک باکتری

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/800

هر نمونه

15% دانشجویی

79.                

انتی بیوگرام عصاره های گیاهی و جانوری به روش انتشار از دیسک بر  روی یک باکتری

 

-

کلیه تجهیزات کشت باکتری

000/600

هر نمونه

15% دانشجویی

80.                

سنجش سطح گلوکز در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/30

هر نمونه

15% دانشجویی

81.                

سنجش سطح تری گلیسیرید در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/50

هر نمونه

15% دانشجویی

82.                

سنجش سطح کلسترول در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/40

هر نمونه

15% دانشجویی

83.                

سنجش سطح GOT در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/50

هر نمونه

15% دانشجویی

84.                

سنجش سطح GPT

در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/50

هر نمونه

15% دانشجویی

85.                

سنجش سطح ALP در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/50

هر نمونه

15% دانشجویی

86.                

سنجش سطح LDH در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/110

هر نمونه

15% دانشجویی

87.                

سنجش سطح آلبومین در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/40

هر نمونه

15% دانشجویی

88.                

سنجش سطح توتال پروتئین در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/40

هر نمونه

15% دانشجویی

89.                

سنجش سطح کورتیزول در نمونه سرم ابزی

 

BIOTEK-synergy HTX

میکرو پلیت ریدر

000/150

هر نمونه

15% دانشجویی

90.                

کار در ازمایشگاه میکروب

 

-

-

000/120

روزانه +

000/500/2ریال ورودی

15% دانشجویی

آزمایشگاه بافت شناسی ( کارشناس مربوطه : خانم آویژگان 09360674229 )

91.                

آبگیری و آبدهی و شفاف سازی بافت

 

Microm/ STP120

Spin Tissue processor

000/40

حداقل 30 نمونه

15% دانشجویی

92.                

برش میکرونی بافتهای پارافینه

 

Microm/ HM360

Rotary Microtome

000/50

حداقل 20 نمونه

15% دانشجویی

93.                

تهیه عکس از اسلاید

 

Motic BA210

Microscope

000/150

یک ساعت

15% دانشجویی

94.                

تهیه قالبهای پارافینه از بافتهای عمل آوری شده

 

Digital

Parafin Dispenser

000/30

حداقل10 نمونه

15% دانشجویی

95.                

انجام مراحل رنگ آمیزی اسلاید های بافت شناسی

 

HMS 70

Slide Stainer

000/30

حداقل10 نمونه

15% دانشجویی

 

آمار بازدید
 بازدید امروز : 10
 کل بازدید : 129501
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.