به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

ردیفعنوانتوضیحاتقیمتواحدسفارش
1مرکز محاسبات سریع (HPC-WINDOWS)انجام محاسبات سنگین و پیچیده توسط کامپیوترهای قدرتمند با مشخصات سخت افزاری بالا0 تومانبه ازاء هر ساعتمشاهده...
2مرکز محاسبات سریع (HPC-LINUX)انجام محاسبات سنگین و پیچیده0 تومانبه ازاء هر ساعتمشاهده...
3نقطه ذوباندازه گیری نقطه ذوب جامدات پودری با روش لوله مویینتماس بگیریدبه ازاء هر نمونهمشاهده...
4هموژنایزرجهت شکستن امولسیونها و همگن نمودن محیط مایع4,000 تومانبه ازاء هر دقیقه برای هر نمونهمشاهده...
5سانتریفیوژجداسازی ذرات جامد از محیط مایع به استفاده از نیروی گریز از مرکز3,000 تومانبه ازاء هر دقیقهمشاهده...
6اولتراسونیکمتفرق نمودن یا همگن نمودن ذرات یا امولسیونهای موجود در نمونه های مایع توسط امواج پرقدرت صوتی2,000 تومانبه ازاء هر دقیقه برای هر نمونهمشاهده...
7کوره 1200 درجهحرارت دهی و سوزاندن عناصر موجود در نمونه تا حداکثر دمای 1200 درجه سانتی گراد10,000 تومانبه ازاء هر ساعتمشاهده...
8EC meterاندازه گیری هدایت الکتریکی مایعات10,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
9GC (تست نمونه ای)شناسایی ترکیبات موجود در نمونه های گازی یا مایعات سبک150,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
10چگالی سنجسنجش چگالی مایعات نیوتنی30,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
11STAآنالیز TGA به همراه DSC (کاهش درصد وزنی و میزان گرماگیری یا گرمادهی نمونه در اثر افزایش یا کاهش دما)5,200 تومانبه ازاء هر دقیقه برای هر نمونهمشاهده...
12آب خالص سازتولید آب فوق خالص و بدون یون200,000 تومانبه ازاء لیتر انتخاب شدهمشاهده...
13اسپکتروفتومتر (UV/Vis)تعیین عناصر موجود در محلول ها20,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
14CODسنجش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی نمونه های آب و پساب65,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
15BODسنجش اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی نمونه های آب و پساب70,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
16ماکروویوتسریع واکنشها با تابش امواج ماکروویو | استخراج از نمونه با حلال | هضم نمونه85,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
17تنسیومتر (سنجش کشش سطحی)اندازه گیری کشش سطحی مایعات در تماس با هوا65,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
18رئومتربررسی رئولوژی مواد0 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
19ویسکومترسنجش گرانروی مایعات نیوتنی30,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
20GC (تست ساعتی)شناسایی ترکیبات موجود در نمونه های گازی یا مایعات سبک150,000 تومانبه ازاء هر ساعت آزمونمشاهده...
21BETسنجش تخلخل و سطح ویژه جامدات270,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
22Zeta Analyzerاندازه‌گیری مقدار پتانسیل زتا ذرات یا امولسیون های در مقیاس نانو در محیط مایع120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
23DLSتعیین اندازه و پراکندگی ذرات یا امولسیونها در مقیاس نانو در محیط مایع120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
24TGAآنالیز حرارتی برمبنای تخریب حرارت و کاهش درصد وزنی نمونه4,600 تومانبه ازاء هر دقیقه برای هر نمونهمشاهده...
25مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)تعیین خاصیت مغناطیسی مواد نانو120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
26میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)بررسی توپوگرافی سطح نمونه‌ها با ابعاد نانومتری120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
27دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)تعیین ساختار کریستالی مواد120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
28دستگاه تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)شناسایی ترکیبات آلی و گروههای عاملی موجود در نمونه های مایع و جامد60,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...