به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

ردیفعنوانتوضیحاتقیمتواحدسفارش
1هموژنایزرجهت شکستن امولسیونها و همگن نمودن محیط مایع60,000 تومانبه ازاء هر 15 دقیقهمشاهده...
2سانتریفیوژجداسازی ذرات جامد از محیط مایع به استفاده از نیروی گریز از مرکز40,000 تومانبه ازاء هر رانمشاهده...
3اولتراسونیکمتفرق نمودن یا همگن نمودن ذرات یا امولسیونهای موجود در نمونه های مایع توسط امواج پرقدرت صوتی60,000 تومانبه ازاء هر دقیقهمشاهده...
4کوره 1200 درجهحرارت دهی و سوزاندن عناصر موجود در نمونه تا حداکثر دمای 1200 درجه سانتی گراد10,000 تومانبه ازاء هر ساعتمشاهده...
5EC meterاندازه گیری هدایت الکتریکی مایعات10,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
6GC (تست نمونه ای)شناسایی ترکیبات موجود در نمونه های گازی یا مایعات سبک150,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
7چگالی سنجسنجش چگالی مایعات نیوتنی30,000 تومانعددمشاهده...
8آنالیز STAآنالیز TGA به همراه DSC (کاهش درصد وزنی و میزان گرماگیری یا گرمادهی نمونه در اثر افزایش یا کاهش دما)5,200 تومانبه ازاء هر دقیقهمشاهده...
9آب خالص سازتولید آب فوق خالص و بدون یون200,000 تومانبه ازاء لیتر انتخاب شدهمشاهده...
10اسپکتروفتومتر (UV/Vis)تعیین عناصر موجود در محلول ها20,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
11CODسنجش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی نمونه های آب و پساب65,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
12BODسنجش اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی نمونه های آب و پساب100,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
13ماکروویوتسریع واکنشها با تابش امواج ماکروویو | استخراج از نمونه با حلال | هضم نمونه85,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
14تنسیومتر (سنجش کشش سطحی)اندازه گیری کشش سطحی مایعات در تماس با هوا65,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
15رئومتربررسی رئولوژی مواد0 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
16ویسکومترسنجش گرانروی مایعات نیوتنی30,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
17GC (تست ساعتی)شناسایی ترکیبات موجود در نمونه های گازی یا مایعات سبک150,000 تومانبه ازاء هر ساعت آزمونمشاهده...
18BETسنجش تخلخل و سطح ویژه جامدات270,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
19Zeta Analyzerاندازه‌گیری مقدار پتانسیل زتا ذرات یا امولسیون های در مقیاس نانو در محیط مایع120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
20DLSتعیین اندازه و پراکندگی ذرات یا امولسیونها در مقیاس نانو در محیط مایع120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
21TGAآنالیز حرارتی برمبنای تخریب حرارت و کاهش درصد وزنی نمونه4,600 تومانبه ازاء هر دقیقه برای تعداد نمونه انتخاب شدهمشاهده...
22مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)تعیین خاصیت مغناطیسی مواد نانو120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
23میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)بررسی توپوگرافی سطح نمونه‌ها با ابعاد نانومتری120,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
24دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)تعیین ساختار کریستالی مواد100,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
25دستگاه تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)شناسایی ترکیبات آلی و گروههای عاملی موجود در نمونه های مایع و جامد60,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...