به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

ردیفعنوانتوضیحاتقیمتواحدسفارش
1DLS-Zetaانجام همزمان دو تست DLSو زتا اما با دستگاه های جداگانه. اگر این تست را انتخاب نمایید، هزینه پیش آماده سازی نمونه برای هر دو تست مشترک خواهد بود360,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
2DSCترسیم نمودار گرمای واکنش بر حسب زمان یا دما6,000 تومانبه ازاء هر دقیقهمشاهده...
3الایزا ریدر اسپکتروفتومتر (elisa)این دستگاه به‌منظور قرائت نتایج فتومتریک آزمایش الایزا مورد استفاده قرار می گیرد100,000 توماننمونهمشاهده...
4جذب اتمی (AAS)به وسیله آن می توان با دقت بالایی غلظت عناصر فلزی موجود در یک نمونه را تعیین نمود - تجزیه و تحلیل همزمان چندین خط جذب85,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
5مرکز محاسبات سریع (HPC-WINDOWS)انجام محاسبات سنگین و پیچیده توسط کامپیوترهای قدرتمند با مشخصات سخت افزاری بالا0 تومانبه ازاء هر ساعتمشاهده...
6مرکز محاسبات سریع (HPC-LINUX)انجام محاسبات سنگین و پیچیده0 تومانبه ازاء هر ساعتمشاهده...
7هموژنایزرجهت شکستن امولسیونها و همگن نمودن محیط مایع4,000 تومانبه ازاء هر دقیقه برای هر نمونهمشاهده...
8سانتریفیوژجداسازی ذرات جامد از محیط مایع به استفاده از نیروی گریز از مرکز3,000 تومانبه ازاء هر دقیقهمشاهده...
9اولتراسونیکمتفرق نمودن یا همگن نمودن ذرات یا امولسیونهای موجود در نمونه های مایع توسط امواج پرقدرت صوتی4,200 تومانبه ازاء هر دقیقه برای هر نمونهمشاهده...
10کوره 1200 درجهحرارت دهی و سوزاندن عناصر موجود در نمونه تا حداکثر دمای 1200 درجه سانتی گراد15,000 تومانبه ازاء هر ساعتمشاهده...
11EC meterاندازه گیری هدایت الکتریکی مایعات12,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
12GC-MSشناسایی ترکیبات موجود در نمونه های گازی یا مایعات سبک350,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
13چگالی سنجسنجش چگالی مایعات نیوتنی45,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
14STAآنالیز TGA به همراه DSC (کاهش درصد وزنی و میزان گرماگیری یا گرمادهی نمونه در اثر افزایش یا کاهش دما)7,500 تومانبه ازاء هر دقیقه برای هر نمونهمشاهده...
15آب خالص سازتولید آب فوق خالص و بدون یون200,000 تومانبه ازاء لیتر انتخاب شدهمشاهده...
16اسپکتروفتومتر (UV/Vis)تعیین عناصر موجود در محلول ها30,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
17CODسنجش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی نمونه های آب و پساب90,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
18BODسنجش اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی نمونه های آب و پساب100,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
19ماکروویوتسریع واکنشها با تابش امواج ماکروویو | استخراج از نمونه با حلال | هضم نمونه95,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
20تنسیومتر (سنجش کشش سطحی)اندازه گیری کشش سطحی مایعات در تماس با هوا65,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
21رئومتربررسی رئولوژی مواد0 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
22ویسکومترسنجش گرانروی مایعات نیوتنی45,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
23GC (تست ساعتی)شناسایی ترکیبات موجود در نمونه های گازی یا مایعات سبک200,000 تومانبه ازاء هر ساعت آزمونمشاهده...
24BETسنجش تخلخل و سطح ویژه جامدات350,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
25Zeta Analyzerاندازه‌گیری مقدار پتانسیل زتا ذرات یا امولسیون های در مقیاس نانو در محیط مایع180,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
26DLSتعیین اندازه و پراکندگی ذرات یا امولسیونها در مقیاس نانو در محیط مایع180,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
27TGAآنالیز حرارتی برمبنای تخریب حرارت و کاهش درصد وزنی نمونه6,000 تومانبه ازاء هر دقیقه برای هر نمونهمشاهده...
28مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)تعیین خاصیت مغناطیسی مواد نانو100,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
29میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)بررسی توپوگرافی سطح نمونه‌ها با ابعاد نانومتری170,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
30دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)تعیین ساختار کریستالی مواد200,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...
31دستگاه تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)شناسایی ترکیبات آلی و گروههای عاملی موجود در نمونه های مایع و جامد100,000 تومانبه ازاء هر نمونهمشاهده...