آزمون سری اول (خردادماه 1396)

 

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون HSE سری اول (خرداد ماه 1396) 

ردیف کد آموزشی رشته تحصیلی
1 950623203 دکتراي تخصصي آمار
2 940623001 دکتراي تخصصي شيمي - آلي
3 940623004 دکتراي تخصصي شيمي - آلي
4 940612905 دكتراي تخصصي مهندسي شيمي
5 950612902 دكتراي تخصصي مهندسي شيمي
6 950612904 دكتراي تخصصي مهندسي شيمي
7 940633301 زبان وادبیات عرب
8 950633301 زبان وادبیات عرب
9 9319333001 زبان وادبیات عرب
10 950633302 زبان وادبیات عرب
11 950633303 زبان وادبیات عرب
12 950633304 زبان وادبیات عرب
13 950371101 زیست فناوری دریا
14 951371106 زیست فناوری دریا
15 950371104 زیست فناوری دریا
16 950371103 زیست فناوری دریا
17 950371102 زیست فناوری دریا
18 951371107 زیست فناوری دریا
19 9312711005 زیست فناوری دریا
20 941371103 زیست فناوری دریا
21 950313101 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
22 950313102 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
23 950313103 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
24 950313110 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
25 950312704 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک
26 950312705 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک
27 950312706 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک
28 950312709 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک
29 951312711 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک
30 950311701 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
31 950311706 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
32 950311707 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
33 950311708 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
34 950311709 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
35 950311710 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
36 950311711 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
37 950311712 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
38 951391101 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
39 951391102 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
40 950332706 کارشناسي ارشد  رشته زبان و ادبيات فارسي - ادبيات مقاومت
41 950332704 کارشناسي ارشد  رشته زبان و ادبيات فارسي - ادبيات مقاومت
42 950332702 کارشناسي ارشد  رشته زبان و ادبيات فارسي - ادبيات مقاومت
43 951312329 کارشناسي ارشد  رشته زبان و ادبيات فارسي - ادبيات مقاومت
44 951312305 کارشناسي ارشد  رشته زبان و ادبيات فارسي - ادبيات مقاومت
45 950332703 کارشناسي ارشد  رشته زبان و ادبيات فارسي - ادبيات مقاومت
46 950332604 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته اقتصاد انرژي
47 950332601 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته اقتصاد انرژي
48 950332803 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
49 950332804 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
50 950332805 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
51 950332806 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
52 950332810 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
53 950332809 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
54 951393203 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
55 950332801 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
56 950332105 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
57 951312311 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
58 950332104 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
59 951312319 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
60 950332115 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
61 950332109 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
62 950332111 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
63 950332107 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
64 950332102 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
65 950332103 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
66 950332110 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
67 950332112 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته تاريخ - مطالعات خليج فارس
68 950333007 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي تربيتي
69 950333001 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي تربيتي
70 950333006 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي تربيتي
71 950333010 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي تربيتي
72 950333002 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي تربيتي
73 950333009 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي تربيتي
74 950333003 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي تربيتي
75 950333005 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي تربيتي
76 950332304 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
77 950332307 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
78 950332308 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
79 950332305 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
80 950332303 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
81 950332301 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
82 951393206 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
83 950332306 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
84 950332302 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
85 950332402 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
86 950332411 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
87 950332416 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
88 950332407 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
89 951393201 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
90 950332008 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
91 951393207 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
92 950332005 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
93 956312318 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
94 950332006 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
95 950332007 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
96 950332003 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
97 951393209 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
98 950332010 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
99 951393208 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
100 950332002 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
101 950332011 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
102 951393214 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
103 950332012 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
104 956312306 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
105 950332001 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
106 950331902 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
107 950331907 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
108 951393103 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
109 951393104 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
110 950331905 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
111 950331903 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
112 950331906 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
113 950331909 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
114 950331910 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت صنعتي
115 950322903 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - اقتصادي و اجتماعي
116 950322906 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - اقتصادي و اجتماعي
117 950322907 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - اقتصادي و اجتماعي
118 950322401 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - رياضي
119 950322402 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - رياضي
120 950322404 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - رياضي
121 950322406 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - رياضي
122 950322411 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - رياضي
123 951312318 کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - رياضي
124 950322102 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
125 950322104 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
126 950322105 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
127 950322107 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
128 950322109 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
129 950322110 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
130 950322111 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
131 951392202 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
132 950322001 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
133 950322002 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
134 950322003 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
135 950322004 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
136 950322005 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
137 950322009 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
138 951392204 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
139 950322702 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - جبر
140 950322704 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - جبر
141 950322707 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - جبر
142 951392203 کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - جبر
143 950322801 کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي- علوم سلولي و مولکولي
144 950322803 کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي- علوم سلولي و مولکولي
145 950321702 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
146 950321704 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
147 950321705 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
148 950321707 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
149 950321708 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
150 950321709 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - آلي
151 950321804 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
152 950321805 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
153 950321806 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
154 950321808 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
155 950321809 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
156 950321810 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
157 951392101 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
158 950321605 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - معدني
159 950321607 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - معدني
160 950321608 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - معدني
161 951321610 کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - معدني
162 950322301 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - اتمي و مولکولي
163 950322304 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - اتمي و مولکولي
164 950322305 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - اتمي و مولکولي
165 950322307 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - اتمي و مولکولي
166 950322309 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - اتمي و مولکولي
167 950322310 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - اتمي و مولکولي
168 950322201 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
169 950322202 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
170 950322204 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
171 950322205 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
172 950322206 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
173 950322207 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
174 950322208 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
175 950322209 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
176 950322210 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
177 950322212 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
178 950322213 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
179 950322215 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
180 950322216 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - حالت جامد
181 950321902 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
182 950321903 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
183 950321904 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
184 950321905 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
185 950321906 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
186 950321907 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
187 950321909 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
188 950321910 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
189 951312307 کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيک - هسته اي
190 950313503 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - ترموديناميک و سينيتيک
191 950313504 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - ترموديناميک و سينيتيک
192 950313506 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - ترموديناميک و سينيتيک
193 950313507 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - ترموديناميک و سينيتيک
194 950313508 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - ترموديناميک و سينيتيک
195 950316203 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - طراحي فرايند
196 956312317 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - طراحي فرايند
197 950313402 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
198 950313404 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
199 950313405 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
200 950313406 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
201 950313409 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
202 950313411 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
203 951312302 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
204 951312309 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي
205 950312101 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
206 950312102 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
207 950312103 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
208 950312104 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
209 950312105 كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي نفت - مخازن هيدروکربوري
210 950371404 محیط زیست دریا 
211 950371402 محیط زیست دریا 
212 950371403 محیط زیست دریا 
213 950371405 محیط زیست دریا 
214 950371201 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 
215 950371203 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 
216 951397101 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 
217 950633201 مدیریت صنعتی
218 950633101 مدیریت صنعتی
219 950633202 مدیریت صنعتی
220 950633102 مدیریت صنعتی
221 950313015 معماری کشتی
222 950313014 معماری کشتی
223 950313012 معماری کشتی
224 950313011 معماری کشتی
225 950313009 معماری کشتی
226 950313008 معماری کشتی
227 950313007 معماری کشتی
228 950313005 معماری کشتی
229 950313002 معماری کشتی
230 95031301 معماری کشتی
231 9319132001 مکانیک
232 950313702 مکانیک-تبدیل انرژی
233 950313708 مکانیک-تبدیل انرژی
234 950313712 مکانیک-تبدیل انرژی
235 950311806 مکانیک-طراحی کاربردی
236 950312214 مهندسی برق-مخابرات
237 950312214 مهندسی برق-مخابرات
238 950312212 مهندسی برق-مخابرات
239 950312211 مهندسی برق-مخابرات
240 950312210 مهندسی برق-مخابرات
241 950312208 مهندسی برق-مخابرات
242 950312205 مهندسی برق-مخابرات
243 950312202 مهندسی برق-مخابرات
244 950312201 مهندسی برق-مخابرات
245 950341405 کارشناسی ارشد شیلات
آمار بازدید
 بازدید امروز : 16
 کل بازدید : 136321
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.