آزمون سری دوم (آبان ماه 1396)

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون HSE سری دوم (آبان ماه 1396)

رديف کد آموزشي

رشته

1 960321804 218) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي - تجزيه
2 960322006 220) کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي محض - آناليز
3 960322102 221) کارشناسي ارشد ناپيوسته رياضي کاربردي - آناليز عددي
4 960322407 224) کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - رياضي
5 960322401 224) کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار - رياضي
6 960623001 230) دکتراي تخصصي شيمي - آلي
7 960623002 230) دکتراي تخصصي شيمي - آلي
8 960623003 230) دکتراي تخصصي شيمي - آلي
9 960342502 425) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوه96
10 960342501 425) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوه96
11 960342507 425) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوه96
12 960342601 426) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي96
13 960342603 426) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي96
14 960342801 428) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - سبزي ها96
15 960342804 428) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - سبزي ها96
16 960342803 428) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - سبزي ها96
17 960342807 428) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - سبزي ها96
18 960342902 429) کارشناسي ارشد ناپيوسته ژنتيک و به نژادي گياهي 96
19 960342904 429) کارشناسي ارشد ناپيوسته ژنتيک و به نژادي گياهي 96
20 960342905 429) کارشناسي ارشد ناپيوسته ژنتيک و به نژادي گياهي 96
21 960371106 711) کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست فناوري دريا
22 960371301 713) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي دريا
23 960371302 713) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي دريا
24 960371407 714) کارشناسي ارشد ناپيوسته محيط زيست دريا
25 960371402 714) کارشناسي ارشد ناپيوسته محيط زيست دريا
26 960371401 714) کارشناسي ارشد ناپيوسته محيط زيست دريا
27 960371504 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
28 960371506 715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
29 961394203 9426) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي96
30 961397101 9713) کارشناسي ارشد ناپيوسته شيمي دريا
31 961397102 9715) کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم و مهندسي شيلات - تکثير و پرورش آبزيان96
32 960332404 ادبیات عرب
33 960332411 ادبیات عرب
34 960332409 ادبیات عرب
35 960332423 ادبیات عرب
36 960332402 ادبیات عرب
37 زینب اسحاق نژاد ارشد شیلات
38 افسانه اسماعیلی ارشد شیلات
39 حمید روان ارشد شیلات
40 960332608 اقتصاد انرژی
41 961393206 اقتصاد انرژی
42 960332602 اقتصاد انرژی
43 960332616 اقتصاد انرژی
44 960332606 اقتصاد انرژی
45 960332809 آموزش زبان انگلیسی
46 960332801 آموزش زبان انگلیسی
47 960332805 آموزش زبان انگلیسی
48 961393212 آموزش زبان انگلیسی
49 960332802 آموزش زبان انگلیسی
50 960332803 آموزش زبان انگلیسی
51 961393204 آموزش زبان انگلیسی
52 960332103 تاریخ
53 960332101 تاریخ
54 960332106 تاریخ
55 960332102 تاریخ
56 961312331 تاریخ
57 961312305 تاریخ
58 960332105 تاریخ
59 9319325003 تاریخ بعد از اسلام
60 940623501 دکتراي تخصصي رياضي کاربردي - آناليز عددي
61 9319230001 دکتراي تخصصي شيمي - آلي
62 9319230003 دکتراي تخصصي شيمي - آلي
63 9319230004 دکتراي تخصصي شيمي - آلي
64 950623302 دکتراي تخصصي شيمي - معدني
65 960613202 دکتراي تخصصي مهندسي مکانيک
66 960613201 دکتراي تخصصي مهندسي مکانيک
67 9319132002 دکتری مکانیک
68 9219132001 دکتری مهندسي مکانيک
69 کدآموزشی رشته تحصیلی
70 960332304 روانشناسی عمومی
71 961393213 روانشناسی عمومی
72 960332301 روانشناسی عمومی
73 960332306 روانشناسی عمومی
74 960332302 روانشناسی عمومی
75 960332307 روانشناسی عمومی
76 960332309 روانشناسی عمومی
77 960332310 روانشناسی عمومی
78 960332303 روانشناسی عمومی
79 961393210 روانشناسی عمومی
80 960332903 زبان و ادبیات انگلیسی
81 960332910 زبان و ادبیات انگلیسی
82 960332907 زبان و ادبیات انگلیسی
83 960633303 زبان و ادبيات عرب
84 960633301 زبان و ادبيات عرب
85 960633302 زبان و ادبيات عرب
86 940633303 زبان وادبیات عرب
87 9319333002 زبان وادبیات عرب
88 951313111 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
89 950312702 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک
90 950312703 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک
91 950312707 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک
92 950371105 کارشناسي ارشد زیست فناوری دریا
93 950371401 کارشناسي ارشد محیط زیست دریا 
94 950332603 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته اقتصاد انرژي
95 951393202 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
96 950332808 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
97 950332812 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته آموزش زبان انگليسي
98 951332310 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته روان شناسي عمومي
99 950332404 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
100 950332413 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
101 950332406 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته زبان و ادبيات عربي
102 950332004 کارشناسي ارشد ناپيوسته  رشته مديريت بازرگاني
103 950322804 کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي- علوم سلولي و مولکولي
104 960313102 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - آب و سازه هاي هيدروليکي
105 960312706 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - ژئوتکنيک
106 960312702 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - ژئوتکنيک
107 961312321 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - ژئوتکنيک
108 960311709 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - سازه
109 960311710 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - سازه
110 960311701 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - سازه
111 960311706 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - سازه
112 960313007 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
113 961312303 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
114 960313019 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
115 960313008 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
116 960313015 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
117 960313003 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
118 960313002 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
119 961312327 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
120 960313001 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري کشتي - هيدرومکانيک کشتي
121 961312308 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
122 951312326 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
123 961393301 مدیریت  صنعتی 
124 960333706 مدیریت  صنعتی 
125 960333702 مدیریت  صنعتی 
126 960333710 مدیریت  صنعتی 
127 960312302 مدیریت استراتژیک
128 961312319 مدیریت استراتژیک
129 960312309 مدیریت استراتژیک
130 960312301 مدیریت استراتژیک
131 960312308 مدیریت استراتژیک
132 960312303 مدیریت استراتژیک
133 960312307 مدیریت استراتژیک
134 960312306 مدیریت استراتژیک
135 960312310 مدیریت استراتژیک
136 960312304 مدیریت استراتژیک
137 960333606 مدیریت بازاریابی
138 960333603 مدیریت بازاریابی
139 960333604 مدیریت بازاریابی
140 960333605 مدیریت بازاریابی
141 960333609 مدیریت بازاریابی
142 960333602 مدیریت بازاریابی
143 960333601 مدیریت بازاریابی
144 960333608 مدیریت بازاریابی
145 940633102 مدیریت صنعتی
146 960633101 مديريت صنعتي
147 950313010 معماری کشتی
148 950313006 معماری کشتی
149 950311802 مکانیک-طراحی کاربردی
آمار بازدید
 بازدید امروز : 33
 کل بازدید : 136338
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.