به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

تقویم آزمون ها

سال 1402

- فصل بهار        |  30 فروردین  (برگزار شد)

- فصل بهار        |  17 خـــرداد (برگزار شد)

فصل تابستان     |  25  مرداد (برگزار شد)

فصل  پاییـــز       |  26 مهر (برگزار شد)

فصل  پاییـــز      |  29 آذر   (برگزار شد)

 - فصل زمستان  |  25 بهمن 

سال 1401

- فصل بهار        | 21 اردیبهشت (برگزار شد)

- فصل تابستان  |  26 مــرداد (برگزار شد)

- فصل پاییز       |  25 آبـــــان (برگزار شد)

- فصل پاییز      |  30 آذر (برگزار شد)

- فصل زمستان  |  26 بهمـــن (برگزار شد)

 

سال 1400

- فصل بهار        | 22 اردیبهشت (برگزار شد)

- فصل تابستان  | 3 شهریور (برگزار شد)

- فصل پاییز       |  26 آبـــــان (برگزار شد)

- فصل زمستان  |  6 بهمــــن (برگزار شد)

سال 1399

- فصل پاییز       |  21 آبـــــان (برگزار شد)

- فصل زمستان  |  29 بهمــــن (برگزار شد)