به وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس خوش آمدید

تماس در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه): 07731222629

مدیریت آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی اسماعیل زاده

عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

رشته تخصصی: مهندسی مکانیک

سالهای فعالیت : مهرماه 1401 تا کنون

نام و نام خانوادگی: دکتر صادق کریمی

عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

رشته تخصصی: شیمی تجزیه

سالهای فعالیت : تابستان 1398  تا مهرماه 1401

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن عباسی

عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

رشته تخصصی: مهندسی شیمی

سالهای فعالیت : زمستان 1393  تا تابستان 1398